Oglas za upis djece u Dječji vrtić Trilj u pedagošku godinu 2024./2025.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Trilj u pedagošku godinu 2024./2025.

DJEČJI VRTIĆ TRILJ

SV.MIHOVILA 54A

21240 TRILJ

KLASA: 601-01/24-01/00001

URBROJ:2181-12-01-06-24-00088

Trilj, 2.05.2024.g.

Na temelju čl. 1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Trilji Odluke Upravnoga vijeća od 26. travnja 2024.g. Dječji vrtić Trilj objavljuje

O G L A S

O provođenju postupka  upisa djece  u  programe vrtića i jaslica Dječjeg  vrtića  Trilj
za 2024./2025. pedagošku godinu
 

I. Upisi se provode  za cjelodnevne  programe jaslica i vrtića te za poludnevne programe Vrtića

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada  Trilja.  U jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2024. navršilo 1 (jednu) godinu života, u  vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2024.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Zahtjevi za upis djece se zaprimaju od 2. svibnja do 22. svibnja  svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati i  četvrtkom od 11:00 do 18:00 sati.

 1. Zahtjev za upis sa pripadajućom dokumentacijom predaje se osobno u Vrtić( zahtjev se može preuzeti na internetskoj stranici vrtića ).

2. Postupak zaprimanja dokumentacije potrebne za upis djeteta u Vrtić obavljaju stručni djelatnici Vrtića. Na upis je obavezno doći s djetetom.

4. Prije upisa u Vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića ( stručni suradnici, medicinska sestra i ravnatelj ).

III.  Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

 1. Zahtjev za upis djeteta za 2024./2025. pedagošku
 2. Ispunjeni Upitnik za roditelje
 3. Presliku rodnog  lista  ili izvadak iz matice rođenih ( bez  obzira  na  datum  izdavanja  dokumenta )
 4. Potvrdu izdanu od nadležnog MUP-a o prebivalištu djeteta i roditelja ( ne stariji od 3 mjeseca)
 5. Ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, prilaže se Rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište, kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu
 6. Presliku Domovnice djeteta
 7. Liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 8. Presliku Kartona cijepljenja djeteta

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj

 1. Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji
 2. Presliku dokumenta da su roditelji djeteta invalidi Domovinskog rata
 3. Rješenje o invalidnosti
 4. Presliku dokumenta zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta( specijalistički nalazi, Rješenje Zavoda  za socijalni rad)
 5. Potvrdu o zaposlenju roditelja/skrbnika( ne starije od 1. mjeseca) ili dokaz o samostalnoj obavljanju djelatnosti
 6. Presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji:(pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje nadležnog Zavoda  za socijalni rad o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
 7. Potvrdu o socijalnim i zdravstvenim uvjetima( rješenje Zavoda  za socijalni rad, općinska potvrda o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć)
 8. Potvrda o statusu redovnog studenta( za roditelje studente)
 9. Presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 10. Presliku rješenja o doplatku za djecu ( za tekuću godinu )
 11. Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima propisanim Pravilnikom

  III. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića i na internetskoj stranici Vrtića tijekom mjeseca lipnja 2024.g. u obliku liste koja sadrži:

a) redni broj

b) šifru djeteta

c) ukupan broj bodova

Za  djecu  koja  pohađaju  Vrtić, potrebno  je preuzeti Zahtjev za obnovu upisa kod  odgojitelja ili na web stranici vrtića, te  priložiti :

1. dokaz o zaposlenosti(HZMO), ne stariji od jednog (1) mjeseca

2.liječničko uvjerenje, ne starije od jednog (1) mjeseca

3.ostale dokaze u smislu ostvarivanja prava prednosti pri upisu, ukoliko je došlo do promjena

Dokazi će služiti u svrhu premještanja djeteta iz jednog programa u drugi ( iz cjelodnevnog u poludnevni program ), ukoliko dijete više ne ispunjava uvjete za program u koji je bilo upisano prošle godine.

Pod zaposlenim roditeljem u smislu ostvarivanja prava prednosti pri upisu u dječji vrtić, podrazumijeva se roditelj koji je zaposlen najmanje tri (3) mjeseca do podnošenja prijave.

IV. Pravo na žalbu

Žalba se podnosi pismeno Upravnom vijeću u roku od 8 dana od objave Odluke o upisu na adresu Vrtića-Trilj, Sv. Mihovila 54A, 21240 Trilj.

Napomene:

-Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

– Prijave koje ne ispunjavaju uvjete dobi djeteta, ne ispunjavaju formalne uvjete.

– Roditelji svojim potpisom na Zahtjevu za upis, potvrđuju istinitost danih podataka.

– Svi potrebni dokazi u dokumentaciji za upis mogu se dostaviti u preslici.

– Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

– Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.                                          

Ravnateljica :

                                                                                                            Nediljka Dolić

Previous Informacije o katastarskoj izmjeri na području Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo