Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU stambene zone Bisko

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU stambene zone Bisko

Grad Trilj započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu UPU) stambene zone Bisko, a sve temeljem
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne
novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove,
infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 9. travnja 2024. (KLASA: 351-
02/24-0004/0031, URBROJ: 2181/1-10/14-24-0002).
Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je
Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu
okoliša Grada Trilja, a nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama upućen je zahtjev
radi davanja mišljenja.
Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU stambene zone Bisko objavljuje se
na internet stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) i u Službenom glasniku Grada Trilja.
U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada
Trilja (www.trilj.hr).

Previous Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU groblja Košute

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo