JAVNI NATJEČAJ za bespovratna sredstva 2022.

JAVNI NATJEČAJ za bespovratna sredstva 2022.

J A V N I     N A T J E Č A J

za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi

sufinanciranja troškova rješavanja stambenog pitanja na području

Grada Trilja za 2022. godinu

 

  1. PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, temeljem Odluke o financiranju redovitih i nužnih rashoda i izdataka grada Trilja (Klasa:400-01/22-01/5, Urbroj:2181-12-03-22-01) „Aktivnost A100803- Poticanje demografski mjera“ kojem je cilj potaknuti  na rješavanje stambenog pitanja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva na području grada Trilja.

Pomoć pri sufinanciranju troškova rješavanju stambenog pitanja će se financirati kroz sljedeće mjere:

 

  • MJERA 1: Sufinanciranje troškova ishođenja akta o građenju u 2022. g.,
  • MJERA 2: Sufinanciranje troškova kupnje građevinskog zemljišta u 2022. g.,
  • MJERA 3: Sufinanciranje troškova kupnje stambenog objekta u 2022. g.,
  • MJERA 4: Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu u 2022. g.

 

  1. PRIJAVITELJI NA JAVNI NATJEČAJ

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju državljani/ke Republike Hrvatske koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-da prijavitelj/ica ima do 45 godina života na dan podnošenja prijave;

-da prijavitelj/ica grade, rekonstruiraju i kupuju zemljište na području Grada Trilj;

-da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju u vlasništvu drugi stan ili drugu kuću ili imaju

  jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili gradnje kuće za stanovanje;

-da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja prema Proračunu grada Trilja;

-da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima 

  službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava.

 

  1. MJERE

MJERA 1: Sufinanciranje troškova ishođenja akta o građenju u 2022. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 25.000,00 kuna dodjeljivat će se za sufinanciranje troškova ishođenja građevinske dozvole za  izgradnju novog stambenog objekta , a do 20.000,00 kuna za rekonstrukciju, nadogradnju i/ili proširenje postojećeg stambenog objekta čiji je krajnji cilj poboljšanje uvjeta stanovanja.

 

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

Ø  Geodetski projekt

Ø  Idejni projekt

Ø  Glavni projekt

Ø  Izvedbeni projekt

Ø  Komunalni doprinos

Ø  Vodni doprinos

Ø  Upravne pristojbe          

1.Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

2.Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

3.Preslik pravomoćne Građevinske dozvole izdane u 2022. g.

4.Preslik osobne iskaznice prijavitelja

5.Preslik tekućeg ili žiro računa

6.Preslik računa prihvatljivih troškova

7.Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja  izdana od Porezne uprave.

8.Dokaz da prijavitelj u svom vlasništvu nema drugu nekretninu (uvjerenje Zemljišno-knjižnog odjela) ili Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će nekretninu koju ima u vlasništvu prodati u roku od 5 god. od dana dodjele sredstava.

 

               

               Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na

               komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u

               MJERI 4.           

MJERA 2: Sufinanciranje troškova kupnje građevinskog zemljišta u 2022. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 25.000,00 kuna dodjeljivat će se za sufinanciranje troškove kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog objekta za koje zemljište cijena po kvadratu mora odgovarat tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta za to područje, sukladno Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina („NN“ br. 78/15).

Pri kupnji građevinskog zemljišta za stanovanje, neće se priznavat trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljena između roditelja, djece, braće i sestara.

 

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

Ø  Preslik/kopija kupoprodajnog ugovora ovjerenog od strane javnog bilježnika u 2022. god.

 

1.Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

2.Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

3.Preslik osobne iskaznice prijavitelja

4.Preslik tekućeg ili žiro računa

5. Dokaz o uplaćenoj ukupnoj cijeni iz kupoprodajnog ugovora.

6.Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja  izdana od Porezne uprave.

7. Dokaz da prijavitelj u svom vlasništvu nema drugu nekretninu (uvjerenje Zemljišno-knjižnog odjela) ili Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će nekretninu koju ima u vlasništvu prodati u roku od 5 god. od dana dodjele sredstava.

 

               Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na

               komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u

               MJERI 4.

MJERA 3: Sufinanciranje troškova kupnje stambenog objekta u 2022. g.

Bespovratna financijska sredstva korisnik može ostvariti za kupnju stambenog objekta na temelju valjanog zaključnog kupoprodajnog ugovora u visini 50% iznosa kupoprodajne cijene (koja odgovara tržišnoj vrijednosti na tom području), odnosno maksimalno u iznosu do 25.000,00 kuna.

Pri kupnji legalnog stambenog objekta za stanovanje, neće se priznavat trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljena između roditelja, djece, braće i sestara.

 

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

Ø  Preslik/kopija kupoprodajnog ugovora ovjerenog od strane javnog bilježnika u 2022. god.

Ø  Preslik akta za gradnju (građevinske dozvole) ili Rješenja o izvedenom stanju koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

 

 

1.Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

2.Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

3.Preslik osobne iskaznice prijavitelja

4.Preslik tekućeg ili žiro računa

5. Dokaz o uplaćenoj ukupnoj cijeni iz kupoprodajnog ugovora.

6.Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja  izdana od Porezne uprave.

7.Dokaz da prijavitelj u svom vlasništvu nema drugu nekretninu (uvjerenje Zemljišno-knjižnog odjela) ili Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će nekretninu koju ima u vlasništvu prodati u roku od 5 god. od dana dodjele sredstava.

 

 

               Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na

               komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u

               MJERI 4.

MJERA 4: Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu u 2022. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 20.000,00 kuna dodjeljivat će se za sufinanciranja troškova priključka na komunalnu infrastrukturu.

Bespovratna financijska sredstava za priključak na distribucijsku mrežu električnom energijom sufinancirat će se u iznosu do priključka snage 7,36 Kw (jednostavni priključak).

Bespovratna financijska sredstava za izvedbu vodovodnog priključka sufinancirat će se do ugovorenog iznosa s pravnim subjektom u okvirima ove mjere.

Pod priključke na komunalnu infrastrukturu podrazumijeva se izvedba priključka građevine na infrastrukturu za opskrbu električnom energijom i opskrbu pitkom vodom.

 

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

Ø  Preslik/kopija ugovora i/ili ponuda o priključenju (2022.g.) ovisno o općim uvjetima pravnog subjekta koji će izvesti priključak

Ø  Troškovi pristojbe i drugi troškovi koji se plaćaju ovlaštenom izvođaču

 

1.Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

2.Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (u prilogu natječaja).

3.Preslik osobne iskaznice prijavitelja

4.Preslik tekućeg ili žiro računa

5. Dokaz o uplaćenoj cijeni iz ugovora/računa.

6.Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja  izdana od Porezne uprave.

 

 

              Podnositelj zahtjeva kojem su već odobrena financijska sredstva za priključak na komunalnu

              infrastrukturu iz drugih javnih izvora, ne može koristit ovu mjeru.

              Podnositelj zahtjeva koji je u prethodnoj godini koristio ovu Mjeru kroz jedan od priključaka,

              u ovoj godini nema pravo korištenja Mjere 4.

 

  1. OSTALO

Korisnik koji ostvari pravo na jednu od ovih Mjera, sredstva će mu biti isplaćena na temelju Rješenja o isplati bespovratnih sredstva.

Korisnici koji su u prethodnim godinama koristili sredstva iz Mjera 1., 2. ili 3., u ovoj godini nemaju pravo korištenja niti jedne od tih Mjera.

               Ukoliko korisnik prekrši neki od ovih uvjeta Javnog natječaja, dužan je u što kraćem roku

               Izvršiti povrat sredstava u punom iznosu na račun Grada Trilja.

  

  1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u navedenoj Odluci.

Prijave na Javni natječaj sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

GRAD TRILJ

POLJIČKE REPUBLIKE 15, 21240 TRILJ,

s naznakom

„Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi rješavanja stambenog pitanja  – ne otvaraj“

Svi obrasci i izjave potrebni za prijavu sastavni su dijelovi ovog Javnog natječaja.

Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na web stranicama Grada Trilja i na oglasnoj ploči Grada Trilja.

                                                                                                                                                                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                            Ivan Bugarin,dipl.ing.el

Previous Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo