Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika

Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te čl. 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), gradonačelnik Grada Trilja donosi:

ODLUKU
O SUFINANCIRANJU DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA UMIROVLJENIKA

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika te uvjeti i način ostvarivanja ovog prava u 2022. godini.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju umirovljenici koji:

  • su državljani Republike Hrvatske
  • imaju prebivalište na području grada Trilja (u daljnjem tekstu Grad) te
  • imaju sklopljenu ili obnovljenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za tekuću godinu.

Pravo ne ostvaruju oni umirovljenici koji ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret proračuna Republike Hrvatske, te umirovljenici koji imaju mirovinu veću od 2.500,00 kuna (331,81 EUR).

Tečaj EUR/Kn: 7,53450

Članak 3.

Grad će sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika sufinanciranjem premije umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose do 2.500,00 kuna (331,81 EUR) u 100% iznosu premije, odnosno s iznosom do najviše 70,00 kuna (9,29 EUR) mjesečno tj. maksimalno 840,00 kuna (111,49 EUR) godišnje.

Prosječni mjesečni prihodi uključuju prihode od mirovine te sve ostale prihode (npr. od redovnog radnog odnosa, iznajmljivanja stana/poslovnog prostora/soba/apartmana, temeljem Ugovora o djelu, dividendi i ostalo).

Osnova za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja je sklopljena ili obnovljena polica dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu.

Tečaj EUR/Kn: 7,53450

Članak 4.

Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja pokreće se podnošenjem zahtjeva, kojem je podnositelj dužan priložiti dokaze kojima dokazuje da ostvaruje ovo pravo.

Dokazi koje je podnositelj dužan priložiti su sljedeći:

  • osobna iskaznica, obostrana preslika
  • preslik odreska mirovine ili drugi odgovarajući dokaz ne stariji od 6 mjeseci
  • dokaz o sklopljenoj ili obnovljenoj polici dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2022. godini
  • dokaz o svim uplaćenim ratama dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2022. godini
  • presliku tekućeg računa
  • druga dokumentacija, po potrebi

Ako podnositelj zahtjev ima skrbnika ili punomoćnika, potrebno je dostaviti presliku Rješenja o skrbništvu, te punomoć u izvorniku.

Članak 5.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja podnose se Upravnom odjelu općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja najkasnije do 30. studenog 2022. godine.

Članak 6.

Isplata iznosa s kojim će Grad sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje vršit će se jednokratno na temelju naloga Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada samo za uplaćene rate dopunskog zdravstvenog osiguranja  u 2022. godini.

Članak 7.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Trilja za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u okviru Razdjela 2 – Društvene djelatnosti, Glava 1, Program 1014 – Socijalna skrb, Aktivnost – A101401 – Pomoć socijalno ugroženim obiteljima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Trilja.

KLASA:500-01/22-01//1                                                                                                 

URBROJ: 2181-12-03-22-01                                                                      GRADONAČELNIK

Trilj, 16.09.2022. godine                                                                                                   

                                                                                                              Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Datoteke za preuzimanje:
TEKST ODLUKE
IZJAVA
ZAHTJEV

Previous JAVNI NATJEČAJ za odabir i imenovanje tajnika/ice Zajednice sporta Grada Trilja

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo