Javni natječaj – viši referent za komunalnu naknadu

Javni natječaj – viši referent za komunalnu naknadu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za prostorno uređenje,
imovinskopravne poslove, komunalni
sustav i zaštitu okoliša
KLASA: 112-01/23-01/5
URBROJ: 2181-12-05-23-01

 

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),   pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša
  
– Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša
 
1.Viši referent za komunalnu naknadu  
 – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravno-pravne ili ekonomske  struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:

–  životopis,

–  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

–  dokaz o stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu  stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

–  uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e – radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

 

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835

 

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj Kandidat će dobiti pisanu lozinku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom lozinkom pozvani na testiranje.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Grada Trilja (www.trilj.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Trilj , Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s obveznom naznakom  „za prijam u službu  u Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša“.

 

Pročelnica

Ivana Živaljić, univ. bacc. ing. industr.   

Previous Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo