ODLUKA o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika

ODLUKA o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 500-01/23-01/1
URBROJ: 2181-12-03-23-01
Trilj, 19.09.2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 12/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj 03/09, 01/13, 02/18, 01/21 i 05/23), Gradonačelnik Grada Trilja donosi:

ODLUKU o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika te uvjeti i način ostvarivanja ovog prava u 2023. godini.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju umirovljenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju državljanstvo Republike Hrvatske,
  • imaju prebivalište na području grada Trilja, te
  • imaju sklopljenu ili obnovljenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za tekuću godinu.

Pravo ne ostvaruju oni umirovljenici koji ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret proračuna Republike Hrvatske, te umirovljenici koji imaju mirovinu veću od 331,81 EUR (2.500,00 kuna – tečaj 1 EUR = 7,53450 kuna).

Članak 3.

Grad Trilj će sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika sufinanciranjem premije umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose do 331,81 EUR (2.500,00 kuna – tečaj 1 EUR = 7,53450 kuna) u 100% iznosu premije, odnosno s iznosom do najviše 9,29 EUR (70,00 kuna) mjesečno tj. maksimalno 111,49 EUR (840,00 kuna) godišnje.

Prosječni mjesečni prihodi uključuju prihode od mirovine te sve ostale prihode (npr. od redovnog radnog odnosa, iznajmljivanja stana/poslovnog prostora/soba/apartmana, temeljem ugovora o djelu, dividendi i ostalo).

Osnova za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja je sklopljena ili obnovljena polica dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu.

Članak 4.

Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja pokreće se podnošenjem zahtjeva, kojem je podnositelj dužan priložiti dokaze kojima dokazuje da ostvaruje ovo pravo.

Dokazi koje je podnositelj dužan priložiti su sljedeći:

  • osobna iskaznica, obostrana preslika
  • preslika odreska mirovine ili drugi odgovarajući dokaz ne stariji od 6 mjeseci
  • dokaz o sklopljenoj ili obnovljenoj polici dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2023. godini
  • dokaz o svim uplaćenim ratama dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2023. godini
  • podatke o tekućem računu
  • druga dokumentacija, po potrebi.

Ako podnositelj zahtjeva ima skrbnika ili punomoćnika, potrebno je dostaviti presliku rješenja o skrbništvu ili  punomoć u izvorniku.

Članak 5.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja podnose se Upravnom odjelu općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

Članak 6.

Isplata iznosa s kojim će Grad Trilj sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje vršit će se jednokratno na temelju naloga Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja samo za uplaćene rate dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2023. godini.

Članak 7.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Trilja za 2023. godinu i projekcijama za 2024. godinu u okviru Razdjela 2 – Društvene djelatnosti, Glava 1, Program 1014 – Socijalna skrb, Aktivnost – A101401 – Pomoć socijalno ugroženim obiteljima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Trilja.

GRADONAČELNIK                                                                             
Ivan Bugarin, dipl.ing.el.

 

Izjava podniositelja zahtjeva (sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika)
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika

 

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo